Чат Rush

Всички разговори в македония

 1. Чатове в Bogovinje
 2. Чатове в Kruševo
 3. Чатове в Plasnica
 4. Чатове в Saraj
 5. Чатове в Арачиново
 6. Чатове в Берово
 7. Чатове в Битоля
 8. Чатове в Богданци
 9. Чатове в Босилово
 10. Чатове в Брвеница
 11. Чатове в Бутел
 12. Чатове в Валандово
 13. Чатове в Василево
 14. Чатове в Велес
 15. Чатове в Виница
 16. Чатове в Врапчище
 17. Чатове в възпирам
 18. Чатове в Гевгелия
 19. Чатове в Гостивар
 20. Чатове в Град Скопие
 21. Чатове в Градско
 22. Чатове в Дебарка
 23. Чатове в Дойран
 24. Чатове в Долнени
 25. Чатове в Желино
 26. Чатове в Зелениково
 27. Чатове в Зърновци
 28. Чатове в Илинден
 29. Чатове в Йегуноце
 30. Чатове в Кавадарци
 31. Чатове в Карбинци
 32. Чатове в Карпос
 33. Чатове в Кисела Вода
 34. Чатове в Кичево
 35. Чатове в Конче
 36. Чатове в Кочани
 37. Чатове в Кратово
 38. Чатове в Крива Паланка
 39. Чатове в Кривогащани
 40. Чатове в Кукер-Сандево
 41. Чатове в Куманово
 42. Чатове в Лозово
 43. Чатове в Маврово и Ростуша
 44. Чатове в Македонски брод
 45. Чатове в Могила
 46. Чатове в Неготино
 47. Чатове в Ново село
 48. Чатове в Община Липково
 49. Чатове в Община Ранковце
 50. Чатове в Община Чашка
македония

СевернаМакедония,официално РепубликаСевернаМакедония,е странанаБалканския полуостров в Югои? точнаЕвропа.Тя е еднаот държавите-наследници набившаЮгославия,от която обяви не? ависимост пре? септември 1991 г.под името РепубликаМакедония.Странатастаначлен наОргани? ациятанаобединените нации пре? април 1993 г.,но в ре? ултат наспор с Гърция ? аимето, тя беше приетапод временното описание наБившатаюгославскарепубликаМакедония, термин,който също беше и? пол? ван от някои други международни органи? ации.органи? ации.Пре? юни 2018 г.Македония и Гърция ра? решихаконфликтасъс спора? умение, че странататрябвадапреименуваРепубликаСевернаМакедония.Товапреименуване вле? е в силапре? февруари 2019 г.

с няколкомесечен преход ? апаспорти, регистрационни номера,валута,митници,гранични ? наци и правителствени уебсайтове.СевернаМакедония граничи с Косово насеверо? апад,Сърбия насеверои? ток,България наи? ток,Гърция наюг и Албания на? апад.Той представляваприбли? ително севернататретаот по-големия географски район наМакедония,който включваи съседните части наСевернаГърция и Юго? ападнаБългария.Географиятанастранатасе определя предимно от планини,долини и реки.Столицатаи най-големият град,Скопие,е дом наоколо едначетвърт от 2,06 милионажители настраната.По-голяматачаст от жителите саетнически македонци, южнославянски народ.Албанците съставляват ? начително малцинство от около 25%, следвани от турци, роми, сърби,босненци,аромани и българи.Историятанарегионадатираот древността,? апочвайки от царството наПеония,вероятно смесенатрако-иллирийскадържава.В края наVI в.Пр.Хр.Та? и област е включенав Персийскатаимперия Ахемениди,аслед товае анексиранаот Македония пре? четвърти век преди новатаера.Римляните ? авладели регионапре? II в.Пр.Хр.И го превръщали в много по-голямапровинция Македония.Областтаостаналачаст от Ви? антийскатаимперия,но често билаобитаванаи ? аселенаот славянски племена,? апочващи пре? шести век от християнскатаера.След векове нара? дорамежду българската,ви? антийскатаи сръбскатаимперия, той е бил част от османското владичество от средатана14-ти до началото на20-ти век,когато след Балканските войни пре? 1912 и 1913 г., съвременнататеритория наСевернаМакедония попадапод Сръбско правило.По време наПърватасветовнавойнае управляванаот България,но след края навойнатасе ? авръщапод сръбското управление като част от новосформираното Кралство насърбите, хърватите и словенците.По-късно,по време наВторатасветовнавойна,отново е управляванаот България,апре? 1945 г.е съ? даденакато съставнакомунистическарепубликавъв ФедералнанароднарепубликаЮгославия,която оставадо мирно отделяне пре? 1991 г.СевернаМакедония е парламентарнарепублика.и член наООН и наСъветанаЕвропа.От 2005 г.насам тя е кандидат ? ачленство в Европейския съю? и кандидатства? ачленство в НАТО.Еднаот най-бедните страни в Европа,СевернаМакедония постигна? начителен напредък в ра? витието наотворена,па? арнаикономика.


Страници: