Чат Rush

Всички разговори в Карпос

  1. Чатове в Скопие
Карпос

ОбщинаКарпош е еднаот десетте общини,които съставляват град Скопие, столицатанаРепубликаСевернаМакедония.