Чат Rush

Всички разговори в Битоля

  1. Чатове в Битоля
  2. Чатове в Бистрица
Битоля

Битоля.Македонски: Битолае град в юго ападнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Намирасе в южнатачаст надолинатанаПелагония, аобиколенаот планинските вериги Баба,Нидже и Каймакчалан,на14 км северно от граничния пункт Меджитлия-Ники с Гърция.Градът се намиранаважен кръстопът, свър ващ южнатачаст нарегионанаАдриатическо море с Егейско море и ЦентралнаЕвропа,и е административен,културен,индустриален, търговски и обра ователен център.Тя е и вестнаоще от османския период като "град наконсулите", тъй като много европейски страни имахаконсулствав Битоля.Битоля е един от най-старите градове натериториятанаРепубликаСевернаМакедония,основан като Хераклея Линчестис в средатанаIV в.Пр.Хр.От Филип II Македонски.Градът е последнатастолицанаОсманскатаРумелия,от 1836 до 1867 г.Според преброяването от 2002 г.Битоля е вторият по големинаград в страната.Битоля е и седалище наобщинаБитоля.