Чат Rush

Всички разговори в Кривогащани

  1. Чатове в Кривогащани
Кривогащани

ОбщинаКривогащани е общинав ападнатачаст наРепубликаСевернаМакедония. Krivogaštani е и името населото,където се намираобщинското седалище.Та и общинае част от Статистическия регион наПелагония.