Чат Rush

Всички разговори в Василево

  1. Чатове в Василево
Василево

Василево е общинав и точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Василево е и името населото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаВасилево е част от Югои точния статистически район.