Чат Rush

Всички разговори в Град Скопие

  1. Чатове в Dračevo
Град Скопие

Скопие е столицатаи най-големият град наСевернаМакедония.Товае политически,културен,икономически и академичен център настраната.ТериториятанаСкопие е билаобитаванаоще от 4000 г.пр.Хр.Останки от неолитни селищасаоткрити в старатакрепост Кале,която гледакъм модерния център награда.Първоначално Пеонийски град,Скупи ставастолицанаДардания пре? II в.Пр.Хр.В навечерието на1-ви век, селището е ? ав? ето от римляните и стававоенен лагер.Когато Римскатаимперия е ра? деленанаи? точнаи ? ападнаполовинапре? 395 г.,Скупи попадапод ви? антийско управление от Константинопол.Пре? по-голяматачаст от ранния средновековен период градът е оспорван между ви? антийците и българскатаимперия, чиято столицае биламежду 972 и 992 г.От 1282 г.градът е част от Сръбскатаимперия и е действал като неговастолицаот 1346 до 1371 Пре? 1392 г.Скопие е ? авладяно от османските турци,които го наричат ​​Üsküb,като товаиме се и? пол? ваи наанглийски е? ик ? аи? вестно време.Градът е под контроланаОсманскатаимперия ? аповече от 500 години,като служи като столицанапашасанджанаУскюп,апо-късно и накостаВилает.По товавреме градът е и? вестен със своятаориенталскаархитектура.Пре? 1912 г. то е анексирано от Кралство Сърбия по време наБалканските войни.По време наПърватасветовнавойнаградът е ? авладян от българското царство и след та? и войнаставачаст от новосформираното Кралство насърбите, хърватите и словенците,превръщайки се в столицанаВардарскатабанова.Пре? Вторатасветовнавойнаградът е ? авладян от Българскатаармия,която е част от силите наОс.Пре? 1944 г. ставастолицанаДемократичнаМакедония,която е федералнадържава, част от ДемократичнафедералнаЮгославия.Градът се ра? вивабър? о след Вторатасветовнавойна,но та? и тенденция е прекъснатапре? 1963 г.,когато е ударенаот катастрофално ? еметресение.Пре? 1991 г.

ставастолицанане? ависимаМакедония.Скопие е ра? положено в горнатачаст нарекаВардар и се намиранаосновен балкански маршрут между Белград и Атина.Той е център ? аметалообработваща, химическа,дървообработваща, текстилна,кожарскаи печатарскапромишленост.Индустриалното ра? витие наградае съпътствано от ра? витие натърговията,логистикатаи банковия сектор,както и акцент върху сферите натранспорта,културатаи спорта.Според последния официален брой от 2002 г.Скопие е имало население от 506 926 жители.По официални оценки градът иманаселение от 544 086 жители,към 30 юни 2015 г., т.е.малко повече от едначетвърт от населението наСевернаМакедония живее в градаи непосредственатаму околност.