Чат Rush

Всички разговори в Желино

  1. Чатове в Желино
Желино

Желино е общинав северо ападнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Желино е и името населото,в което се намираобщинското седалище.Та и общинае част от статистическия район Полог.