Чат Rush

Всички разговори в Saraj

  1. Чатове в Кондово
Saraj

Сарадж е еднаот десетте общини,които съставляват град Скопие, столицатанаРепубликаСевернаМакедония.Товае селскаобщинаи не е част от градското ядро ​​насамия Скопие.