Чат Rush

Всички разговори в Дебарка

  1. Чатове в Белчища
Дебарка

Дебърцае общинав Юго? ападния статистически район наСевернаМакедония.Село Белчищае общинско седалище.Товае общината,в която се намираОхридското летище "Св.Павел Апостол",второто от двете международни летищав окръга.