Чат Rush

Всички разговори в България

 1. Чатове в Благоевград
 2. Чатове в Бургас
 3. Чатове в Варна
 4. Чатове в Велико Търново
 5. Чатове в Видин
 6. Чатове в Враца
 7. Чатове в Габрово
 8. Чатове в Добрич
 9. Чатове в Кърджали
 10. Чатове в Кюстендил
 11. Чатове в Ловеч
 12. Чатове в Монтана
 13. Чатове в Област Разград
 14. Чатове в Област София град
 15. Чатове в Пазарджик
 16. Чатове в Перник
 17. Чатове в Плевен
 18. Чатове в Пловдив
 19. Чатове в Силистра
 20. Чатове в Сливен
 21. Чатове в Смолян
 22. Чатове в Софийска област
 23. Чатове в Стара Загора
 24. Чатове в Търговище
 25. Чатове в уловка
 26. Чатове в Хасково
 27. Чатове в Шумен
 28. Чатове в Ямбол
България

България,официално РепубликаБългария,е странав Югои? точнаЕвропа.Насевер граничи с Румъния,на? апад със Сърбия и СевернаМакедония,наюг с Гърция и Турция,анаи? ток с Черно море.Столицатаи най-големият град е София.Други големи градове саПловдив,Варнаи Бургас.С територия от 110 994 квадратни километра,България е 16-тапо големинадържавав Европа.Едно от най-ранните обществав ? емите насъвременнаБългария е културатаот неолитаКараново,която датираот 6500 г.пр.Хр.Пре? VI - III в.Пр.Хр.Районът е бил бойно поле ? атраки,перси,келти и древни македонци.Стабилносттадойде,когато Римскатаимперия ? авладяварегионапре? 45 г. сл.Хр.Българите основават Първатабългарскаимперия пре? 681 г.,която е доминиралав по-голяматачаст от Балканите и ока? ва? начително влияние върху славянските култури,като ра? вивакирилицата.Товасъстояние е продължило до началото на11-ти век,когато ви? антийският император Василий ІІ ? авладял и демонтирал.Успешното българско въстание пре? 1185 г.

съ? даваВторатабългарскаимперия,която достигасвоя връх при Иван Асен II.След многобройни и? тощителни войни и феодални ра? правии,Вторатабългарскаимперия се ра? падналапре? 1396 г.и нейните територии попаднали под османско владичество бли? о пет века.Руско-турскатавойнаот 1877-78 г.води до формирането насегашнатаТретабългарскадържава.Много етнически българи бяхаоставени и? вън нейните граници,което доведе до няколко конфликтасъс съседите и съю? с Германия в двете световни войни.Пре? 1946 г.България се превръщав еднопартийнасоциалистическадържаваи част от ръководенатаот Съветския съю? И? точен блок.УправляващатаКомунистическапартия се отка? аот монополаси навласт след революциите от 1989 г.и по? воли многопартийни и? бори.След товаБългария преминав демокрация и па? арнаикономика.След приемането надемократичнаконституция пре? 1991 г. сувереннатадържавае унитарнапарламентарнарепубликас високастепен наполитическа,административнаи икономическацентрали? ация.Населението от седем милионадуши живее главно в София и столиците на27-те провинции и странатае претърпяла? начителен демографски спад от края на80-те години.България е член наЕвропейския съю? ,НАТО и СъветанаЕвропа.Тя е основател наОргани? ацията? асигурност и сътрудничество в Европаи три пъти е ? аеламясто в Съвета? асигурност наООН.Неговатапа? арнаикономикае част от единния европейски па? ар и най-вече ра? читанауслуги, следвани от промишлеността,особено машиностроенето и минното дело,и селското стопанство.Широко ра? пространенатакорупция е основен социално-икономически проблем.Тя се класиракато най-корумпиранатастранав Европейския съю? ? а2018 г.