Чат Rush

Всички разговори в Стара Загора

  1. Чатове в Стара Загора
  2. Чатове в Казанлък
  3. Чатове в Чирпан
  4. Чатове в Раднево
  5. Чатове в Гълъбово
  6. Чатове в Мъглиж
  7. Чатове в Павел Баня
  8. Чатове в Николаево
Стара Загора

СтараЗагора,и вестнапреди като Старо агорски окръг,е провинция наЮжнаЦентралнаБългария.Наречен е наадминистративния и индустриален център - град СтараЗагора- шестият по големинаград в страната.Провинциятаобхващатеритория от 5,151.1 km²,която е ра деленана11 общини с общо население,към декември 2009 г.,от 350 925 жители.В югои точнатачаст напровинцията,накрая наобщинаРаднево,имасъоръжение адобив навъглища.Между 1934 и 1949 г.в провинциятасавключени части от сегашнатаобласт Кърджали.