Czat Gorączka

Prywatność

W tej witrynie nie przechowujemy żadnych danych osobowych.

Cały poniższy tekst jest tekstem prawnym, który w skrócie mówi, że w ChatRush.Com nie przechowujemy żadnych danych osobowych.


Oryginalna wersja tej strony jest w języku hiszpańskim.

Następnie możemy pokazać automatycznie przetłumaczoną wersję oryginalnej hiszpańskiej wersji tej strony. Możesz zobaczyć oryginalną stronę here. W przypadku sporu obowiązuje wersja hiszpańska tej strony.


www.chatrush.com w celu ochrony praw indywidualnych, zwłaszcza w odniesieniu do zautomatyzowanych metod leczenia i chęci zachowania przejrzystości z użytkownikiem, ustanowił politykę, która obejmuje zestaw wspomnianych zabiegów, cele realizowane przez tę ostatnią, zasadność z nich, a także instrumenty dostępne dla Użytkownika, aby mógł on wykonywać swoje prawa.

Nawigacja na tej stronie oznacza pełną akceptację następujących postanowień i warunków użytkowania. Korzystanie z plików cookie zostanie zaakceptowane. Jeśli się nie zgadzasz, wyślij e-mail za pomocą formularza kontaktowego.

Zaktualizowana wersja niniejszej polityki prywatności jest jedyną obowiązującą na czas korzystania z witryny, dopóki nie zostanie zastąpiona inna wersja.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową AEPD (Hiszpańska Agencja Ochrony Danych) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Zbieranie danych

Twoje dane są zbierane przez HOLDER.

Dane osobowe odnoszą się do wszystkich informacji skierowanych do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby poszkodowanej). Jest to rozumiana jako możliwa do zidentyfikowania osoba, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do nazwiska, numeru identyfikacyjnego (ID, NIF, NIE, paszport) lub jednego lub więcej określonych elementów, specyficznych dla ich fizycznej, fizjologicznej tożsamości , genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Dane, które będą zazwyczaj gromadzone, to: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, dane dotyczące środków płatniczych. Inny typ danych może być gromadzony, a użytkownik jest informowany.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Celem przetwarzania danych osobowych, które mogą być gromadzone, jest wykorzystanie ich głównie przez URZĄDZENIE do zarządzania relacjami z Tobą, oferowania produktów i usług zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, poprawy doświadczenia użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, leczenia twoich próśb, próśb lub zamówień. Profil biznesowy zostanie opracowany na podstawie dostarczonych informacji. Na podstawie tego profilu nie zostaną podjęte żadne automatyczne decyzje.

Dostarczone dane będą przechowywane tak długo, jak utrzymywane będą stosunki handlowe, pod warunkiem, że zainteresowana strona nie zażąda ich usunięcia lub w ciągu lat niezbędnych do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Będą one zarejestrowane w pliku klienta, a ich leczenie zostanie zarejestrowane w rejestrze zabiegów, które musi wykonać TITULAR (przed 25 maja 2018 r. Może być również zawarte w pliku przygotowanym z danymi osobowymi zarejestrowanymi w AEPD (Hiszpańska Agencja ds. Ochrona danych) lub właściwy organ odpowiedniej Wspólnoty Autonomicznej).

Jaka jest zasadność traktowania Twoich danych?

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest:

- Prawidłowe wykonanie lub wykonanie umowy

- Uzasadniony interes HOLDERA

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

Dane osobowe Użytkownika mogą ostatecznie zostać przekazane stronom trzecim związanym z WŁAŚCICIELEM na podstawie umowy w celu wykonania zadań niezbędnych do zarządzania Twoim kontem jako klienta i bez konieczności udzielania upoważnienia.

Również wtedy, gdy komunikacja musi być przekazana władzom w przypadku, gdy Użytkownik podjął działania sprzeczne z Prawem lub naruszył treść informacji prawnej.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane innym firmom z grupy, jeśli takie istnieją, do wewnętrznych celów administracyjnych, które mogą obejmować przetwarzanie takich danych.

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ale muszą zostać poinformowane o tym, kiedy nastąpi ten transfer oraz o warunkach tego samego i odbiorcy.

Gdy niektóre dane są wymagane do uzyskania dostępu do określonych funkcji strony internetowej, WŁAŚCICIEL wskaże takie obowiązkowe w momencie zbierania danych od Użytkownika.

Cookies

Podczas przeglądania tej strony pliki cookie właściciela danej witryny i / lub firm trzecich mogą być zdeponowane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym. Podczas pierwszej nawigacji pojawi się objaśniający baner dotyczący korzystania z plików cookie.
W związku z tym, podczas kontynuowania przeglądania, Użytkownik zostanie uznany za poinformowanego i zaakceptuje użycie wspomnianych „plików cookie”. Udzielona zgoda będzie ważna przez okres trzynastu miesięcy.

Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Prawa użytkownika

Użytkownik jest informowany o możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu. Każda osoba ma również prawo do ograniczenia traktowania odnoszącego się do jej osoby, prawa do zniesienia przekazywania danych osobowych przekazywanych administratorowi danych oraz prawa do przenoszenia ich danych.

Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku do AEPD (Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych) lub właściwego organu odpowiedniej Wspólnoty Autonomicznej, jeżeli nie uzyskał satysfakcjonującego rozwiązania w wykonywaniu swoich praw za pomocą skierowanego do niego pisma.

O ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane mogą zostać użyte, w stosownych przypadkach, do wysłania informacji handlowych o NEARBY LIFE SL.

Dostarczone dane będą przechowywane tak długo, jak utrzymywane będą stosunki handlowe lub przez lata niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za to, że informacje przekazywane za pośrednictwem tej strony są prawdziwe, odpowiadając na dokładność wszystkich przekazanych danych i aktualizuje je, aby odzwierciedlić rzeczywistą sytuację, będąc odpowiedzialnym za fałszywe lub niedokładne informacje oraz szkód, niedogodności i problemów, które mogą spowodować NEARBY LIFE SL lub osoby trzecie.

Informacje te będą przechowywane i zarządzane z zachowaniem poufności, przy zastosowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa komputerowego, aby zapobiec dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych, ich przetwarzaniu, pogorszeniu lub utracie.

Użytkownik musi jednak pamiętać, że bezpieczeństwo systemów komputerowych nigdy nie jest absolutne. Gdy dane osobowe są dostarczane przez Internet, informacje te mogą być gromadzone bez Twojej zgody i przetwarzane przez nieupoważnione osoby trzecie.

W POBLIŻU LIFE SL odmawia, każdy rodzaj odpowiedzialności za konsekwencje tych czynów może mieć dla Użytkownika, jeśli dobrowolnie opublikował informacje.

Możesz uzyskać dostęp do tych praw i korzystać z nich na podstawie pisemnego i podpisanego wniosku, który można wysłać na adres PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA HISZPANIA, załączając kserokopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu.

Wniosek można również wysłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Prawa te będą rozpatrywane w ciągu 1 miesiąca, który może zostać przedłużony do 2 miesięcy, jeżeli wymaga tego złożoność wniosku lub liczba otrzymanych wniosków. Wszystko to bez uszczerbku dla obowiązku zachowania pewnych danych pod względem prawnym i do czasu określenia możliwych zobowiązań wynikających z ewentualnego traktowania lub, w zależności od przypadku, ze stosunku umownego.

Oprócz powyższych oraz w odniesieniu do przepisów o ochronie danych, użytkownicy, którzy o to poproszą, mają możliwość zorganizowania miejsca przeznaczenia swoich danych po ich śmierci.