Czat Gorączka

Warunki korzystania

Oryginalna wersja tej strony jest w języku hiszpańskim.

Następnie możemy pokazać automatycznie przetłumaczoną wersję oryginalnej hiszpańskiej wersji tej strony. Możesz zobaczyć oryginalną stronę here. W przypadku sporu obowiązuje wersja hiszpańska tej strony.


Dane identyfikacyjne

1. Odwiedzasz stronę www.chatrush.com należącą do NEARBY LIFE SL, z siedzibą w PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA HISZPANIA, z NIF nr B93602332, zarejestrowaną w Mercantile Registry MALAGA dane rejestracyjne:

T 5707, L 4614, F 1, S 8, H MA143992, I / A 1

(który w tym dokumencie nazywa się < <el Titular> >).

Możesz skontaktować się z EL TITULAR poprzez link kontaktowy na tej stronie internetowej.

Web Hosting

DREAMHOST

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 USA

Użytkownicy

2. Niniejsze warunki (zwane dalej „Notą prawną”) mają na celu uregulowanie korzystania ze strony internetowej EL TITULAR, która jest udostępniana publicznie.

Dostęp i / lub korzystanie z tej strony internetowej PODMIOTU przypisuje stan UŻYTKOWNIKA, który akceptuje, na podstawie wspomnianego dostępu i / lub użytkowania, ogólne warunki użytkowania tutaj odzwierciedlone. Warunki te będą miały zastosowanie niezależnie od ogólnych warunków zatrudnienia, które w ich przypadku są obowiązkowe.

Korzystanie z portalu

3. www.chatrush.com zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów lub danych (dalej zwanych „Zawartość”) w Internecie należącym do URZĄDZENIA lub jego licencjodawców, do których Użytkownik może mieć dostęp.

UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność ta obejmuje również rejestrację niezbędną do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści. W tym rejestrze UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za dostarczanie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku tej rejestracji UŻYTKOWNIK może otrzymać hasło, za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do starannego i poufnego korzystania z niego.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego wykorzystywania treści i usług (np. Usługi czatu, forów dyskusyjnych lub grup dyskusyjnych), które WŁAŚCICIEL oferuje za pośrednictwem swojego portalu i (z ograniczoną odpowiedzialnością), aby ich nie używać za:

  • Prowadzić nielegalne działania, nielegalne lub sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym
  • Rozpowszechniać treści lub propagandę o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, popierać terroryzm lub atak na prawa człowieka
  • Powoduje uszkodzenie fizycznych i logicznych systemów URZĄDZENIA, jego dostawców lub stron trzecich, wprowadzając lub rozprzestrzeniając wirusy komputerowe lub inne fizyczne lub logiczne systemy, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody
  • Próbuj uzyskać dostęp i, w razie potrzeby, korzystaj z kont e-mail innych użytkowników i modyfikuj lub manipuluj ich wiadomościami
  • Korzystaj ze strony internetowej lub informacji w niej zawartych do celów komercyjnych, politycznych, reklamowych i komercyjnych, zwłaszcza wysyłania niechcianych wiadomości e-mail.

UCHWYT ma prawo do wycofania wszelkich komentarzy i komentarzy, które naruszają szacunek dla godności osoby, czyli dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu, pornografii, próby wymuszenia młodości lub dzieciństwa, porządku lub bezpieczeństwa publicznego lub tego , jego zdaniem, nie nadają się do publikacji. W każdym razie THE HOLDER nie będzie odpowiedzialny za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi partycypacyjnych.

Ochrona danych

4. Wszystko związane z polityką ochrony danych jest zawarte w dokumencie dotyczącym polityki prywatności.

Zawartość Własność intelektualna i przemysłowa

5. UCHWYTNIK posiada wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, a także elementy w niej zawarte (na przykład: obrazy, fotografie, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty; logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór używanych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego działania, dostępu i użytkowania itp.), własność URZĄDZENIA lub jego licencjodawców.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, reprodukcja, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób jej udostępniania, wszystkich lub części dokumentów jest wyraźnie zabronione. zawartość tej strony internetowej, z celami komercyjnymi, w jakimkolwiek wsparciu i za pomocą wszelkich środków technicznych, bez upoważnienia UDZIAŁU.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się szanować prawa własności intelektualnej i przemysłowej posiadane przez WŁAŚCICIELA. Będziesz mógł wizualizować elementy portalu, a nawet je drukować, kopiować i przechowywać na dysku twardym komputera lub na dowolnym innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie i wyłącznie do użytku prywatnego i prywatnego. UŻYTKOWNIK nie może usuwać, zmieniać, unikać ani manipulować żadnym urządzeniem ochronnym lub systemem bezpieczeństwa, które zostało zainstalowane na stronach WŁAŚCICIELA.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

6. UŻYTKOWNIK uznaje, że korzystanie ze strony internetowej i jej treści oraz usług odbywa się na jej wyłączną odpowiedzialność. W szczególności, na zasadzie przykładu, UCHWYT nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w następujących obszarach:

a) Dostępność strony internetowej, jej usług i treści oraz jej jakość lub interoperacyjność.

b) Cel, dla którego strona internetowa służy celom UŻYTKOWNIKA.

c) Naruszenie obowiązujących przepisów przez UŻYTKOWNIKA lub osoby trzecie, aw szczególności prawa własności intelektualnej lub przemysłowej należące do innych osób lub podmiotów.

d) Istnienie złośliwych kodów lub innych szkodliwych elementów komputera, które mogłyby spowodować uszkodzenie systemu komputerowego UŻYTKOWNIKA lub strony trzeciej. Obowiązkiem UŻYTKOWNIKA jest w każdym przypadku posiadanie odpowiednich narzędzi do wykrywania i dezynfekcji tych elementów.

e) Oszukańczy dostęp do treści lub usług przez nieupoważnione osoby trzecie lub, w stosownych przypadkach, przechwytywanie, usuwanie, zmienianie, modyfikowanie lub manipulowanie wiadomościami i komunikatami jakiegokolwiek rodzaju, które osoby trzecie mogą wykonywać.

f) Dokładność, prawdziwość, aktualność i przydatność oferowanych treści i usług oraz ich późniejsze wykorzystanie przez UŻYTKOWNIKA. UCHWYT dokłada wszelkich starań i rozsądnych środków, aby dostarczyć aktualnych i wiarygodnych informacji.

g) Uszkodzenia sprzętu komputerowego podczas dostępu do strony internetowej i szkody wyrządzone UŻYTKOWNIKOM, gdy pochodzą z awarii lub rozłączeń w sieciach telekomunikacyjnych, które przerywają usługę.

h) Szkody lub szkody wynikające z okoliczności, które wystąpiły z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej

W przypadku, gdy istnieją fora, w przypadku korzystania z tych samych lub podobnych przestrzeni, należy wziąć pod uwagę, że wiadomości odzwierciedlają tylko opinię UŻYTKOWNIKA, który je wysyła, który jest jedynym odpowiedzialnym. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysyłanych przez UŻYTKOWNIKA.

Zmiana tej informacji prawnej i czasu trwania

7. UŻYTKOWNIK zastrzega sobie prawo do przeprowadzania bez uprzedzenia modyfikacji, które uzna za stosowne w swoim portalu, mając możliwość zmiany, usunięcia lub dodania zarówno treści, jak i świadczonych za jego pośrednictwem usług oraz sposobu, w jaki są one prezentowane lub znajduje się na Twoim portalu.

Ważność wyżej wymienionych warunków będzie oparta na ich ekspozycji i będzie obowiązywać do czasu ich poprawnego opublikowania przez inne osoby.

Linki

8. W przypadku, gdy www.chatrush.com zawiera linki lub hiperłącza do innych stron internetowych, UCHWYT nie sprawuje żadnej kontroli nad wspomnianymi witrynami i treściami. W ŻADNYM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek linku należącego do strony trzeciej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, wiarygodności, dokładności, amplitudy, prawdziwości, ważności i konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek ze hiperłącza lub inne strony internetowe. Podobnie włączenie tych połączeń zewnętrznych nie będzie wiązało się z żadnym powiązaniem, połączeniem lub udziałem z powiązanymi podmiotami.

Prawo do wykluczenia

9. UŻYTKOWNIK zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu i / lub oferowanych usług bez konieczności uprzedniego powiadamiania, samodzielnie lub przez stronę trzecią, użytkownikom, którzy nie przestrzegają treści niniejszej informacji prawnej.

Ogólne

10. UCZESTNICTWO będzie dążyć do naruszenia tych warunków, a także do niewłaściwego korzystania z portalu, wykonując wszystkie czynności cywilne i karne, które mogą odpowiadać mu na mocy prawa.

Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

11. Relacje pomiędzy URZĄDZENIEM a UŻYTKOWNIKIEM będą regulowane przez obowiązujące przepisy hiszpańskie. Wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej informacji prawnej będą rozstrzygane przez właściwe sądy i trybunały.