Chat Rush

Gebruiksvoorwaarden

De originele versie van deze pagina is in het Spaans.

Vervolgens kunnen we u een automatisch vertaalde versie van de originele Spaanse versie van deze pagina laten zien. U kunt de originele pagina bekijken here. In geval van betwisting is de versie die van kracht is de Spaanse versie van deze pagina.


Identificatiegegevens

1. U bezoekt de website www.chatrush.com eigendom van NEARBY LIFE SL, met maatschappelijke zetel in PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA SPAIN, met NIF nº B93602332, geregistreerd in het handelsregister van MALAGA bij de registratiegegevens:

T 5707, L 4614, F 1, S 8, H MA143992, I / A 1

(die in dat document <wordt genoemd <el Titular> >).

U kunt contact opnemen met EL TITULAR via de contactlink op deze webpagina.

Webhosting

Dreamhost

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 Verenigde Staten

gebruikers

2. Deze voorwaarden (hierna "Wettelijke kennisgeving") zijn bedoeld om het gebruik van de EL TITULAR-website te regelen die ter beschikking van het publiek wordt gesteld.

De toegang tot en / of het gebruik van deze webpagina van THE HOLDER schrijft de conditie toe van USER, die aanvaardt van genoemde toegang en / of gebruik, de algemene gebruiksvoorwaarden die hier worden weerspiegeld. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene huurvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

Gebruik van de portal

3. www.chatrush.com biedt toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "De inhoud") op internet behorend bij DE HOUDER of diens licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang heeft.

De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In dit register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van echte en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk zal zijn, en zal hij een zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik ervan maken.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om de inhoud en diensten (bijv. Chatdiensten, discussiefora of nieuwsgroepen) die DE EIGENAAR aanbiedt via zijn portaal en (met een enunciatief maar niet beperkt), op gepaste wijze te gebruiken, niet om ze te gebruiken voor:

  • Illegale activiteiten uitvoeren, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde
  • Verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische, illegale aard, pleiten voor terrorisme of een aanval op mensenrechten
  • Veroorzaakt schade aan de fysieke en logische systemen van THE HOLDER, haar leveranciers of derden, het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade waarschijnlijk kunnen veroorzaken
  • Probeer de e-mailaccounts van andere gebruikers te openen en, waar van toepassing, te gebruiken en hun berichten aan te passen of te manipuleren
  • Gebruik de website of de informatie hierin voor commerciële, politieke, reclame en voor elk commercieel gebruik, vooral het verzenden van ongevraagde e-mails.

DE HOUDER heeft het recht om alle opmerkingen en bijdragen die in strijd zijn met het respect voor de waardigheid van de persoon, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, dat probeert tegen jeugd of jeugd, orde of openbare veiligheid of die zijn naar zijn mening niet geschikt voor publicatie. In elk geval is THE HOLDER niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatiemiddelen.

Gegevensbescherming

4. Alles met betrekking tot het gegevensbeschermingsbeleid is opgenomen in het privacybeleid.

Inhoud. Intellectuele en industriële eigendom

5. DE HOUDER bezit alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals de elementen die deze bevat (bijvoorbeeld: afbeeldingen, foto's, geluid, audio, video, software of teksten; logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van de HOUDER of zijn licentiegevers.

Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, van de Wet op de intellectuele eigendom, is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de manier waarop deze beschikbaar wordt gesteld, van alle of een deel van de documenten uitdrukkelijk verboden. inhoud van deze webpagina, met commerciële doeleinden, in elke vorm van ondersteuning en op elke technische manier, zonder de toestemming van de HOUDER.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van de EIGENAAR te respecteren. U zult de elementen van de portal kunnen visualiseren en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager, zolang deze uitsluitend en uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik is. De GEBRUIKER mag geen enkel beschermingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina's van de EIGENAAR is geïnstalleerd verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

6. De GEBRUIKER erkent dat het gebruik van de website en de inhoud en diensten ervan op eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In het bijzonder, alleen bij wijze van voorbeeld, neemt DE HOUDER geen verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:

a) De beschikbaarheid van de website, zijn diensten en inhoud en de kwaliteit of interoperabiliteit ervan.

b) Het doel waarvoor de website de doelstellingen van de GEBRUIKER dient.

c) De inbreuk op de huidige wetgeving door de GEBRUIKER of derden en in het bijzonder van de intellectuele of industriële eigendomsrechten die in het bezit zijn van andere personen of entiteiten.

d) Het bestaan van kwaadwillige codes of andere schadelijke computeronderdelen die schade kunnen toebrengen aan het computersysteem van de GEBRUIKER of van een derde partij. Het is in ieder geval de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER om over adequate hulpmiddelen voor de detectie en desinfectie van deze elementen te beschikken.

e) Frauduleuze toegang tot inhoud of diensten door niet-geautoriseerde derde partijen of, indien van toepassing, het vastleggen, verwijderen, wijzigen, wijzigen of manipuleren van berichten en communicatie van welke aard dan ook die derden zouden kunnen uitvoeren.

f) De juistheid, waarachtigheid, tijdigheid en bruikbaarheid van de aangeboden inhoud en diensten en het daaropvolgende gebruik ervan door de GEBRUIKER. DE HOUDER zal alle mogelijke inspanningen en redelijke middelen leveren om actuele en betrouwbare informatie te verstrekken.

g) Schade aan computerapparatuur tijdens toegang tot de website en schade toegebracht aan GEBRUIKERS wanneer deze het gevolg zijn van storingen of ontkoppelingen in telecommunicatienetwerken die de service onderbreken.

h) Schade of schade voortvloeiend uit omstandigheden die zich voordoen als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht

In het geval er forums zijn, in het gebruik van dezelfde of vergelijkbare ruimtes, moet er rekening mee worden gehouden dat de berichten alleen de mening weerspiegelen van de GEBRUIKER die hen verzendt, wat de enige verantwoordelijke is. DE EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die door de GEBRUIKER worden verzonden.

Wijziging van deze juridische kennisgeving en duur

7. DE HOUDER behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen uit te voeren die hij passend acht in zijn portaal, door zowel de inhoud als de aangeboden diensten en de manier waarop deze weergegeven worden te kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen. of zich op uw portal bevinden.

De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden zal gebaseerd zijn op hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden aangepast door anderen die naar behoren zijn gepubliceerd.

koppelingen

8. In het geval dat www.chatrush.com links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, oefent THE HOLDER geen enkele vorm van controle uit op genoemde sites en inhoud. In geen geval neemt DE HOUDER de verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van enige link die toebehoort aan een website van een derde partij, noch zal hij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, amplitude, waarachtigheid, geldigheid en grondwettelijkheid garanderen van materiaal of informatie vervat in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

Recht op uitsluiting

9. DE HOUDER behoudt zich het recht voor om de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande waarschuwing, op zichzelf of door een derde, aan gebruikers die de inhoud van deze juridische kennisgeving niet naleven.

Overzicht

10. DE HOUDER zal de schending van deze voorwaarden nastreven, evenals enig oneigenlijk gebruik van zijn portaal, waarbij hij alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties uitoefent die wettelijk daarmee verband houden.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

11. De relatie tussen DE HOUDER en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit deze juridische kennisgeving zullen worden opgelost door de bevoegde hoven en rechtbanken.