Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน กาฬสินธุ์

  1. แชทใน กาฬสินธุ์
  2. แชทใน กมลาไสย
  3. แชทใน กุฉินารายณ์
  4. แชทใน หนองกุงสี
  5. แชทใน เขาวง
  6. แชทใน ยางตลาด
  7. แชทใน ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2490 และเข้ามาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2490 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นและอุดรธานี.