Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน พัทลุง

  1. แชทใน พัทลุง
พัทลุง

พัทลุงเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครศรีธรรมราช, สงขลา, สตูลและตรัง พัทลุงเป็นจังหวัดที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในสองแห่งในภาคใต้ของประเทศไทยอีกจังหวัดหนึ่งเป็นยะลา.