Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน พิษณุโลก

  1. แชทใน พิษณุโลก
  2. แชทใน บางกระทุ่ม
  3. แชทใน บางระกำ
  4. แชทใน นครไทย
  5. แชทใน ชาติตระการ
พิษณุโลก

พิษณุโลกหนึ่งในเจ็ดสิบหกจังหวัดของประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทยมีพรมแดนติดกับสุโขทัยและอุตรดิตถ์ทางเหนือเลยและเพชรบูรณ์ทางตะวันออก ในชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของลาว ชื่อหมายถึง "สวรรค์ของพระนารายณ์" องค์ประกอบแรกของ Phitsanu คือสายเลือดของ "Vishnu" ซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ล๊อคองค์ประกอบที่สองหมายถึง "โลก" หรือ "โลก" เมืองหลวงคือจังหวัดพิษณุโลก.