Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน ยโสธร

  1. แชทใน ยโสธร
ยโสธร

ยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแม่น้ำชี จังหวัดนี้ก่อตั้งขึ้นโดยคณะปฏิวัติจอมพลถนอมกิตติขจรหลังจากประกาศฉบับที่ 70 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2515 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษและร้อยเอ็ด.