chat Rush

Podmienky používania

Pôvodná verzia tejto stránky je v španielčine.

Ďalej vám môžeme zobraziť automaticky preloženú verziu pôvodnej španielskej verzie tejto stránky. Môžete vidieť pôvodnú stránku here. V prípade sporu je platnou verziou španielska verzia tejto stránky.


Identifikačné údaje

1. Navštívite webovú stránku www.chatrush.com, ktorú vlastní spoločnosť NEARBY LIFE SL, so sídlom PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA ŠPANIELSKO, s NIF č. B93602332, zapísaným v Obchodnom registri MALAGA registračné údaje:

T 5707, L 4614, F1, S8, H MA143992, I / A1

(ktorý sa v tomto dokumente nazýva < <el Titular> >).

Môžete kontaktovať spoločnosť EL TITULAR prostredníctvom kontaktného odkazu na tejto webovej stránke.

Web hosting

Dreamhost

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 USA

užívatelia

2. Tieto podmienky (ďalej len „právne oznámenie“) sú určené na reguláciu používania internetovej stránky EL TITULAR, ktorá je sprístupnená verejnosti.

Prístup a / alebo používanie tejto webovej stránky DRŽITEĽA pripisuje podmienku USER, ktorý akceptuje, z uvedeného prístupu a / alebo používania, všeobecné podmienky používania, ktoré sa tu odrážajú. Tieto podmienky budú uplatniteľné bez ohľadu na všeobecné podmienky prenájmu, ktoré sú v ich prípade povinné.

Použitie portálu

3. www.chatrush.com poskytuje prístup k množstvu informácií, služieb, programov alebo údajov (ďalej len "Obsah") na internete patriaci DRŽITEĽOVI alebo jeho poskytovateľom licencií, ku ktorým môže mať USER prístup.

USER preberá zodpovednosť za používanie portálu. Táto zodpovednosť sa vzťahuje aj na registráciu, ktorá je potrebná na prístup k určitým službám alebo obsahu. V tomto registri bude USER zodpovedný za poskytovanie skutočných a zákonných informácií. V dôsledku tejto registrácie môže byť UŽÍVATEĽovi pridelené heslo, za ktoré bude zodpovedný, pričom sa zaviaže k jeho dôslednému a dôvernému používaniu.

POUŽÍVATEĽ sa zaväzuje primerane využívať obsah a služby (napr. Chatové služby, diskusné fóra alebo diskusné skupiny), ktoré VLASTNÍK ponúka prostredníctvom svojho portálu a (s enormnou, ale nie obmedzenou), aby ich nepoužil pre:

  • Vykonávať nezákonné činnosti, nezákonné alebo v rozpore s dobrou vierou a verejným poriadkom
  • Šírenie obsahu alebo propagandy rasistického, xenofóbneho, pornograficko-nezákonného charakteru, obhajoby terorizmu alebo útoku na ľudské práva
  • Spôsobenie poškodenia fyzických a logických systémov DRŽITEĽA, jeho dodávateľov alebo tretích strán, zavedenie alebo šírenie počítačových vírusov alebo iných fyzických alebo logických systémov, ktoré môžu spôsobiť vyššie uvedené poškodenie
  • Pokus o prístup k e-mailovým účtom iných používateľov a prípadne ich používanie a úprava alebo manipulácia ich správ
  • Použite webovú stránku alebo informácie v nej obsiahnuté na komerčné, politické, reklamné a komerčné účely, najmä na zasielanie nevyžiadaných e-mailov.

DRŽITEĽ má právo stiahnuť všetky pripomienky a príspevky, ktoré porušujú dôstojnosť osoby, ktoré sú diskriminačné, xenofóbne, rasistické, pornografické, ktoré sa snažia proti mládeži alebo detstvu, poriadku alebo verejnej bezpečnosti, alebo že podľa jeho názoru nie sú vhodné na uverejnenie. V každom prípade DRŽITEĽ nezodpovedá za názory používateľov prostredníctvom fór, diskusií alebo iných nástrojov účasti.

Ochrana údajov

4. Všetko, čo súvisí s politikou ochrany údajov, je zahrnuté v dokumente o ochrane osobných údajov.

Obsah. Duševné a priemyselné vlastníctvo

5. DRŽITEĽ vlastní všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva svojej internetovej stránky, ako aj prvky v ňom obsiahnuté (napríklad: obrazy, fotografie, zvuk, zvuk, video, softvér alebo texty; logá, kombinácie farieb, štruktúry a dizajnu, výber použitých materiálov, počítačové programy potrebné na jeho prevádzku, prístup a používanie atď.), vlastníctvo DRŽITEĽA alebo jeho poskytovateľov licencií.

Všetky práva vyhradené. V súlade s ustanoveniami článku 8 a článku 32 ods. 1 druhého pododseku zákona o duševnom vlastníctve je výslovne zakázané rozmnožovanie, šírenie a verejná komunikácia vrátane sprístupnenia všetkých dokumentov alebo ich časti. obsah tejto webovej stránky, s komerčným koncom, v akejkoľvek podpore a akýmikoľvek technickými prostriedkami bez súhlasu DRŽITEĽA.

UŽÍVATEĽ sa zaväzuje rešpektovať práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní VLASTNÍK. Budete môcť vizualizovať prvky portálu a dokonca ich vytlačiť, skopírovať a uložiť na pevný disk počítača alebo na iné fyzické médium, pokiaľ je to výlučne a výlučne pre vaše osobné a súkromné použitie. UŽÍVATEĽ nesmie odstrániť, zmeniť, obísť alebo manipulovať s akýmkoľvek ochranným zariadením alebo bezpečnostným systémom, ktorý bol nainštalovaný na stránkach vlastníka.

Vylúčenie záruk a zodpovednosti

6. UŽÍVATEĽ uznáva, že používanie webovej stránky a jej obsahu a služieb je vykonávané na vlastnú zodpovednosť. Konkrétne, iba ako príklad, DRŽITEĽ nepreberá žiadnu zodpovednosť v týchto oblastiach:

a) Dostupnosť webovej stránky, jej služieb a obsahu a jej kvalita alebo interoperabilita.

b) Účel, na ktorý webová stránka slúži cieľom USER.

c) Porušenie súčasných právnych predpisov zo strany USER alebo tretích osôb, a najmä práv duševného alebo priemyselného vlastníctva iných osôb alebo subjektov.

d) Existencia škodlivých kódov alebo iných škodlivých počítačových prvkov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie počítačového systému USER alebo tretej strany. Užívateľ je v každom prípade zodpovedný za to, aby mal k dispozícii primerané nástroje na detekciu a dezinfekciu týchto prvkov.

e) neoprávnený prístup k obsahu alebo službám neoprávneným tretím stranám alebo, ak je to vhodné, zachytávanie, vymazávanie, pozmeňovanie, modifikácia alebo manipulácia správ a komunikácií akéhokoľvek druhu, ktoré tieto tretie strany môžu vykonávať.

f) presnosť, pravdivosť, aktuálnosť a užitočnosť ponúkaného obsahu a služieb a ich následné použitie zo strany USER. DRŽITEĽ vynaloží maximálne úsilie a primerané prostriedky na poskytnutie aktuálnych a spoľahlivých informácií.

g) Poškodenie počítačového vybavenia pri prístupe na webovú stránku a poškodenie spôsobené UŽÍVATEĽOM, ktoré vznikli v dôsledku zlyhania alebo odpojenia v telekomunikačných sieťach, ktoré prerušujú službu.

h) Škody alebo škody spôsobené okolnosťami, ktoré nastali v dôsledku nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci

V prípade, že existujú fóra, pri použití rovnakých alebo podobných priestorov, je potrebné vziať do úvahy, že správy odrážajú iba názor USER, ktorý ich posiela, ktorý je jediný zodpovedný. VLASTNÍK nenesie zodpovednosť za obsah správ odoslaných USEROM.

Zmena tohto právneho upozornenia a trvanie

7. DRŽITEĽ si vyhradzuje právo vykonávať bez predchádzajúceho upozornenia zmeny, ktoré považuje za vhodné vo svojom portáli, pričom môže meniť, mazať alebo pridávať obsah a služby poskytované prostredníctvom portálu a spôsob, akým sa prezentujú. alebo sa nachádza na vašom portáli.

Platnosť vyššie uvedených podmienok bude založená na ich vystavení a bude platná, kým nebudú upravené inými riadne zverejnenými informáciami.

odkazy

8. V prípade, že www.chatrush.com obsahuje odkazy alebo hypertextové odkazy na iné internetové stránky, DRŽITEĽ nebude vykonávať žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a ich obsahom. V žiadnom prípade nepreberá DRŽITEĽ žiadnu zodpovednosť za obsah akéhokoľvek odkazu, ktorý patrí na webovú stránku tretej strany, ani nezaručuje technickú dostupnosť, kvalitu, spoľahlivosť, presnosť, amplitúdu, pravdivosť, platnosť a ústavnosť akéhokoľvek materiálu alebo informácií obsiahnutých v ktorejkoľvek z uvedených alebo iné internetové stránky. Zahrnutie týchto vonkajších prepojení nebude znamenať žiadny druh asociácie, zlúčenia alebo účasti s prepojenými subjektmi.

Právo na vylúčenie 1. T

9. DRŽITEĽ si vyhradzuje právo odmietnuť alebo odobrať prístup k portálu a / alebo k ponúkaným službám bez potreby predchádzajúceho upozornenia, a to samostatne alebo treťou stranou, tým užívateľom, ktorí nedodržiavajú obsah tohto právneho upozornenia.

Prehľad

10. DRŽITEĽ bude pokračovať v porušovaní týchto podmienok, ako aj pri nesprávnom využívaní jeho portálu, pri výkone všetkých občianskoprávnych a trestnoprávnych úkonov, ktoré mu môžu podľa zákona zodpovedať.

Uplatniteľné právne predpisy a jurisdikcia

11. Vzťah medzi DRŽITEĽOM a UŽÍVATEĽOM sa bude riadiť platnými španielskymi predpismi. Všetky spory a nároky vyplývajúce z tohto právneho oznámenia budú riešené príslušnými súdmi a tribunálmi.