Chat Rush

Podmínky použití

Původní verze této stránky je ve španělštině.

Dále vám můžeme ukázat automaticky přeloženou verzi původní španělské verze této stránky. Můžete vidět původní stránku here. V případě sporu je platnou verzí španělská verze této stránky.


Identifikační údaje

1. Navštívíte webovou stránku www.chatrush.com, kterou vlastní společnost NEARBY LIFE SL, se sídlem PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA ŠPANĚLSKO, s NIF č. B93602332, zapsaným v obchodním rejstříku MALAGA registrační údaje:

T 5707, L 4614, F1, S8, H MA143992, I / A1

(který se v tomto dokumentu nazývá < <el Titular> >).

Můžete kontaktovat společnost EL TITULAR prostřednictvím kontaktního odkazu na této webové stránce.

Webhosting

DREAMHOST

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 USA

Uživatelé

2. Tyto podmínky (dále jen „právní oznámení“) mají za cíl regulovat používání internetové stránky EL TITULAR, která je zpřístupněna veřejnosti.

Přístup a / nebo použití této webové stránky THE HOLDER připisuje podmínku USER, který přijímá, z uvedeného přístupu a / nebo použití, zde uvedené všeobecné podmínky použití. Tyto podmínky budou použitelné bez ohledu na všeobecné podmínky pronájmu, které jsou v jejich případě povinné.

Využití portálu

3. www.chatrush.com poskytuje přístup k množství informací, služeb, programů nebo dat (dále jen "Obsah") na internetu patřící DRŽITELI nebo jeho poskytovatelům licencí, ke kterým může mít USER přístup.

USER přebírá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost se vztahuje i na registraci, která je nezbytná pro přístup k některým službám nebo obsahu. V tomto registru bude USER odpovídat za poskytování skutečných a zákonných informací. V důsledku této registrace může být UŽIVATELI přiděleno heslo, za které bude odpovědný, a zavazuje se k jeho důslednému a důvěrnému používání.

UŽIVATEL se zavazuje vhodně využívat obsah a služby (např. Chatové služby, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které VLASTNÍK nabízí prostřednictvím svého portálu a (s enormní, ale ne omezenou), aby je nepoužíval pro:

  • Provádět nezákonné činnosti, nezákonné nebo v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem
  • Šíření obsahu nebo propagandy rasistické, xenofobní, pornograficko-nezákonné povahy, obhajoby terorismu nebo útoku na lidská práva
  • Způsobení škody na fyzických a logických systémech DRŽITELE, jeho dodavatelů nebo třetích stran, zavedení nebo šíření počítačových virů nebo jiných fyzických nebo logických systémů, které mohou způsobit výše uvedené škody
  • Pokus o přístup a případně používání e-mailových účtů jiných uživatelů a jejich úpravy nebo manipulace s nimi
  • Používejte webové stránky nebo informace v nich obsažené pro komerční, politické, reklamní a komerční účely, zejména pro zasílání nevyžádaných e-mailů.

DRŽITEL má právo odebrat veškeré připomínky a příspěvky, které porušují důstojnost osoby, která je diskriminační, xenofobní, rasistická, pornografická, která se snaží proti mládeži nebo dětství, pořádku nebo veřejné bezpečnosti nebo že podle jeho názoru nejsou vhodné k uveřejnění. DRŽITEL nebude v žádném případě zodpovědný za názory uživatelů prostřednictvím fór, diskusí nebo jiných nástrojů účasti.

Ochrana údajů

4. Vše, co souvisí s politikou ochrany údajů, je obsaženo v dokumentu o zásadách ochrany osobních údajů.

Obsah Duševní a průmyslové vlastnictví

5. DRŽITEL vlastní veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví svých internetových stránek, jakož i prvky v něm obsažené (např. Obrazy, fotografie, zvuk, zvuk, video, software nebo texty; loga, kombinace barev, struktura a design, výběr použitých materiálů, počítačové programy nezbytné pro jeho provoz, přístup a použití atd.), vlastnictví DRŽITELE nebo jeho poskytovatelů licencí.

Všechna práva vyhrazena. V souladu s ustanoveními čl. 8 a čl. 32 odst. 1 druhého pododstavce zákona o duševním vlastnictví je výslovně zakázáno rozmnožování, šíření a veřejné sdělování všech dokumentů nebo jejich částí, včetně jejich zpřístupnění. obsah této webové stránky, s obchodními konci, v jakékoli podpoře a jakýmikoli technickými prostředky, bez souhlasu DRŽITELE.

UŽIVATEL se zavazuje, že bude respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví, která vlastní majitel. Budete mít možnost vizualizovat prvky portálu a dokonce je vytisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je to výhradně a výhradně pro vaše osobní a soukromé použití. UŽIVATEL nesmí odstraňovat, měnit, obcházet nebo manipulovat s jakýmkoliv ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na stránkách majitele.

Vyloučení záruk a odpovědnosti

6. UŽIVATEL si uvědomuje, že užívání webové stránky a jejího obsahu a služeb je prováděno na vlastní odpovědnost. Konkrétně, pouze jako příklad, držitel nepřebírá žádnou odpovědnost v následujících oblastech:

a) Dostupnost webové stránky, jejích služeb a obsahu a její kvalita nebo interoperabilita.

b) Účel, pro který webové stránky slouží cílům USER.

c) Porušení platných právních předpisů ze strany USER nebo třetích osob a zejména práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, které vlastní jiné osoby nebo subjekty.

d) Existence škodlivých kódů nebo jiných škodlivých počítačových prvků, které by mohly způsobit poškození počítačového systému USER nebo třetí strany. UŽIVATEL je v každém případě povinen mít k dispozici odpovídající nástroje pro detekci a dezinfekci těchto prvků.

e) Podvodný přístup k obsahu nebo službám neoprávněnými třetími stranami nebo případně k zachycení, vymazání, změně, úpravě nebo manipulaci zpráv a sdělení jakéhokoli druhu, které tyto třetí strany mohou provádět.

f) přesnost, pravdivost, aktuálnost a užitečnost nabízeného obsahu a služeb a jejich následné využití ze strany USER. DRŽITEL vynaloží veškeré úsilí a přiměřené prostředky, aby poskytl aktuální a spolehlivé informace.

g) Poškození počítačového vybavení při přístupu na webovou stránku a poškození způsobené UŽIVATELŮM, které vzniknou v důsledku selhání nebo odpojení v telekomunikačních sítích, které službu přerušují.

h) Škody nebo škody vzniklé v důsledku okolností, které nastaly v důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci

V případě, že se jedná o fóra, při použití stejných nebo podobných prostorů, je třeba vzít v úvahu, že zprávy odrážejí pouze názor USER, který je odesílá, což je jediná zodpovědnost. VLASTNÍK nenese odpovědnost za obsah zpráv odeslaných uživatelem.

Změna tohoto právního oznámení a doba trvání

7. DRŽITEL si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny, které považuje za vhodné, ve svém portálu, přičemž může měnit, mazat nebo přidávat jak obsah, tak služby poskytované prostřednictvím portálu a způsob, jakým jsou prezentovány. nebo na vašem portálu.

Platnost výše uvedených podmínek bude založena na jejich expozici a bude platit, dokud nebudou upraveny jinými řádně zveřejněnými.

Odkazy

8. V případě, že www.chatrush.com obsahuje odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, DRŽITEL nevykonává žádnou kontrolu nad těmito stránkami a obsahem. DRŽITEL v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu, který patří na webové stránky třetí strany, ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, amplitudu, pravdivost, platnost a ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených v jakémkoli z uvedených článků. nebo jiných internetových stránek. Stejně tak zahrnutí těchto vnějších spojení nebude znamenat žádný typ asociace, fúze nebo účasti s propojenými subjekty.

Právo na vyloučení

9. DRŽITEL si vyhrazuje právo odmítnout nebo odejmout přístup na portál a / nebo k nabízeným službám bez nutnosti předchozího varování, a to sám nebo třetí stranou, těm uživatelům, kteří nedodržují obsah tohoto právního oznámení.

Obecné informace

10. DRŽITEL bude tyto podmínky porušovat, stejně jako jakékoli nesprávné užívání jeho portálu, při výkonu veškerých občanskoprávních a trestněprávních úkonů, které mu mohou zákonem odpovídat.

Použitelné právní předpisy a jurisdikce

11. Vztah mezi DRŽITELEM a UŽIVATELEM se bude řídit platnými španělskými předpisy. Všechny spory a nároky vyplývající z tohoto právního oznámení budou řešeny příslušnými soudy a tribunály.