Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Hải Dương

  1. Trò chuyện trong Hải Dương
Hải Dương

Hải Dương là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng của miền bắc Việt Nam. Tên của nó bắt nguồn từ Trung-Việt "Mặt trời đại dương", mặc dù tỉnh hiện đại trên thực tế không có biển. Ngày nay, Hải Dương là một trong những tỉnh công nghiệp và phát triển nhất ở Việt Nam.