Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Hà Nam

  1. Trò chuyện trong Phủ Lý
Hà Nam

Hà Nam là một tỉnh phía bắc Việt Nam, thuộc đồng bằng sông Hồng. Tên của tỉnh bắt nguồn từ Trung-Việt, có nghĩa là "phía nam của dòng sông".